Đức Nghĩa

Đức Nghĩa

4 lợi ích khi sử dụng đất ổn định người dân nên nắm rõ

Sử dụng đất ổn định có những lợi thế như: Không phải nộp tiền sử dụng đất, là căn cứ được cấp sổ đỏ.

Khoản 1 Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định, sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích nhất định (kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó) đến thời điểm cấp sổ đỏ hoặc đến thời điểm quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa sổ đỏ.

Là điều kiện quan trọng để được cấp sổ đỏ, sổ hồng

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định và có một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất (theo Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013).

Sử dụng đất ổn định có những lợi thế như: Không phải nộp tiền sử dụng đất, là căn cứ được cấp sổ đỏ. Ảnh: LĐO

Sử dụng đất ổn định là điều kiện để cá nhân, hộ gia đình được cấp sổ đỏ khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất (theo Khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai 2013).

Người đang sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai nhưng sử dụng đất ổn định trong trường hợp quy định tại khoản 1, điểm a và điểm c khoản 2, Điểm b Khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP mà không có tranh chấp thì được cấp sổ đỏ (theo Khoản 5 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

Không phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp sổ đỏ, sổ hồng

Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 quy định người sử dụng đất ổn định thì được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở từ trước ngày 15.10.1993 mà diện tích đất xây dựng nhà ở trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân và tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Không phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Theo Điểm c Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP), trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 1.7.2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc Nhà nước cho thuê thì khi chuyển mục đích sang đất ở sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất.

Được công nhận loại đất theo hiện trạng sử dụng

Điểm c Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định, trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, do chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì khi đó loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng.

Theo Báo Xây dựng

0

Bình luận

Nội dung thông báo